This website works best with JavaScript enabled
Herb BIP

REGULAMIN KLUBU GIMNAZJALISTY „AKWARIUM” w Gimnazjum nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Polkowicach

§ 1

1.1. Ze świetlicy korzystają uczniowi Gimnazjum nr 2:
1) Dojeżdżający do szkoły.
2) Zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego raz z lekcji religii.
3) Inni uczniowie za zgodą wychowawców świetlicy.

§ 2

2.1. Do świetlicy przyjmuje się:
1) Na prośbę ucznia.
2) Na prośbę rodziców.
3) Na wniosek wychowawcy.
2.2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie w oparciu o podpisanie przez rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszeń.
2.3. Uczestnictwo w zajęciach świetlicowych ucznia do nich zakwalifikowanego jest obowiązkowe.

§ 3

3.1. Tygodniowy czas pracy świetlicy wynosi 26 godzin.
3.2. Szczegółowy tygodniowy rozkład pracy świetlicy ustalają nauczyciele świetlicy.
3.3. Jednostka pracy świetlicy jest 60 min.

§ 4

4.1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.
4.2. Grupy wychowawcze tworzą uczniowie o zbliżonym wieku.
4.3. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25.

§ 5

5.1. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który zatwierdza Dyrektor Szkoły.
5.1. Plan pracy Klubu Gimnazjalisty musi być zgodny z planami pracy oraz programem wychowawczym Gimnazjum.

§ 6

6.1. Nauczyciele świetlicy prowadzą dzienniki zajęć wychowawczych.
6.2. Zasady wypełniania dziennika regulują odrębne przepisy.

§ 7

7.1. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy.
7.2. Rodzice ucznia, który dokonał celowo zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

§ 8

8.1. Uczestnik zajęć świetlicowych ma prawo do:
1) Właściwej zorganizowanej opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną.
2) Życzliwego i podmiotowego traktowania, poszanowania godności osobistej.
8.2. Wychowanek jest zobowiązany do:
1) Przestrzegania kultury współżycia.
2) Zachowywania się tak by nie przeszkadzać innym.
3) Dbałości o ład i porządek.
4) Pomagania słabszym.
5) Szanowania sprzętu i pomocy dydaktycznych.
5) Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.
6) Wykonywania poleceń nauczyciela – wychowawcy.

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem