This website works best with JavaScript enabled
Herb BIP

Od 18 kwietnia 2017 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych. Jest to niewątpliwie ważny moment w życiu każdego dziecka i jego rodziny. Do klas pierwszej obowiązkowo Rodzice zapisują dzieci urodzone w 2010 roku. Natomiast Rodzice dzieci urodzonych w roku 2011 mają prawo wyboru, kiedy dziecko rozpocznie naukę w szkole. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez gminę przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej.

UWAGA! W szkole obwodowej kandydaci ze względu na swoje miejsce zamieszkania, mają zapewnione miejsce i są przyjmowani na podstawie zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna, bez postępowania rekrutacyjnego.

Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/281/2017 Rady Miejskiej z dn. 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, od dnia 1 września 2017 r.  w Polkowicach rozpocznie swoją działalność nowa szkoła. Będzie to Szkoła Podstawowa nr 4 z siedzibą przy ulicy Hubala 3. W szkole od roku szkolnego 2017/2018 będą funkcjonowały oddziały klas I - VII.

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY POLKOWICE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych  na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na podstawie:
•    ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ),
•    Uchwały Nr XVIII/281/2017 Rady Miejskiej z dn. 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
•    Uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach nr XVIII/282/17 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie  kryteriów rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami publicznych szkół podstawowych,
•    Zarządzenia Nr 1538/17 Burmistrza Polkowic z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Polkowice, na rok szkolny 2017/2018.

SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez gminę przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Dziecko zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej, które będzie uczęszczało do tej szkoły, przyjmuje się do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodzica do szkoły obwodowej.

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział postępowaniu rekrutacyjnym. 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Polkowice

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 
do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Polkowice

  Lp.    Rodzaj czynności     Termin w postępowaniu rekrutacyjnym    Termin w postępowaniu uzupełniającym  
  1.   Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym   od 18 kwietnia 2017 r. 
do 28 kwietnia 2017 r. 
do godz. 15.00 
  od 1 sierpnia 2017 r. 
do 14 sierpnia 2017 r.
do godz. 15.00
 
  2.   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy z 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)   od 28 kwietnia 2017 r.
do 12 maja 2017 r. 
do godz. 15.00
  od 14 sierpnia 2017 r.
do 18 sierpnia 2017 r. 
do godz. 15.00
 
  3.    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych    15 maja 2017 r. 
do godz. 13.00  
  21 sierpnia 2017 r. 
do godz. 13.00
 
  4.   Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia   od 15 maja 2017 r.
od godz.13.00 
do 22 maja 2017 r. 
do godz. 15.00 
  od 21 sierpnia 2017 r. 
od godz. 13.00 
do 25 sierpnia 2017 r. 
do godz. 15.00
 
  5.    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych    23 maja 2017 r. 
do godz. 15.00
  28 sierpnia 2017 r. 
do godz. 15.00
 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów,  na rok szkolny 2017/2018
Wyciąg z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę
 — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)


1.    Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018: 
a)    do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych – określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową,
b)    do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mową w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy 
— Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych – określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. właściwy kurator oświaty.

2.    Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, ą także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy — Prawo oświatowe.

3.    Przepis art. 154 ust. 4 ustawy — Prawo oświatowe stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej, z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia. Przepisy art. 154 ust. 5-9 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.

4.    Przepisy art. 20wa ust. 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I publicznej szkoły ponadgimnazjalnej i klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mową w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy — Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia.

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem