This website works best with JavaScript enabled
Herb BIP

Projekt edukacyjny to jedna z aktywizujących metod nauczania, która stawia na wspólne działanie nauczycieli i uczniów i może być zastosowana do realizacji każdego przedmiotu. Zdaniem resortu zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod, sprzyja osiąganiu wysokich efektów uczenia się, rozwija samodzielność w podejmowaniu decyzji, zwiększa motywację uczniów, a także uczy dobrej organizacji pracy.

Uczniowie będą realizować projekt pod opieką nauczyciela, przechodząc kolejno przez następujące etapy:

  • wybór temat projektu – zakres tematyczny może dotyczyć realizowanych w danej klasie treści nauczania lub też wykraczać poza wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum,
  • określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji,
  • wykonanie zaplanowanych działań,
  • publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego będzie brany pod uwagę przy wystawianiu ocen zachowania. Odpowiedni zapis należy wprowadzić do wewnątrzszkolnych kryteriów oceniania zachowania. Stosowna adnotacja na temat udziału ucznia w projekcie oraz tematu projektu będzie też zamieszczana na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego – wtedy na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 


Obowiązek realizacji projektu edukacyjnego wskazano w § 21a dodanym do rozp. MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562, z późn. zm.) na mocy nowelizacji z dn. 20 sierpnia 2010 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 1046).

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem